Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy można uznać, że kierowcy karetek pogotowia zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia udzielają świadczeń zdrowotnych i w związku z tym nie podlegają postępowaniu z ustawy o zamówieniach publicznych?
Zaznaczam, że kwota wydatkowana na wykonywanie zadań kierowców w roku przekracza 14 tysięcy euro.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 12 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie


W ocenie Autorki kierowca karetki nie udziela świadczeń zdrowotnych. Definicja świadczenia zdrowotnego zawarta jest w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.).

Powołany przepis zawiera katalog działań uznanych za świadczenie zdrowotne i obejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) badaniem i terapią psychologiczną;
4) rehabilitacją leczniczą;
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) opieką nad zdrowym dzieckiem;
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
8) pielęgnacją chorych;
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;

10) opieką paliatywno-hospicyjną;
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;

13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji;
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W definicji zwraca uwagę użycie terminu "działania medyczne". Kierowca karetki nie wykonuje żadnej z czynności wskazanych w otwartym co prawda katalogu, ale jednak wyznaczającym charakter działań mogących zostać uznanymi za udzielanie świadczeń zdrowotnych. Kierowca karetki nie uczestniczy w udzielaniu świadczeń, mimo że jego praca z pewnością ma znaczący udział w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

Pojęcie świadczeń zdrowotnych definiuje również art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zgodnie z którym świadczenie zdrowotne to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych określa art. 4 u.z.o.z. Świadczenia te mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek i położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Artykuł 18d ust. 1 pkt 1 u.z.o.z. stanowi, że ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o osobie wykonującej zawód medyczny, należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Zestawienie tych definicji nie pozwala na zakwalifikowanie kierowcy karetki pogotowia do grona osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Agnieszka Sieńko 
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account