Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych - funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych albo pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 11b ust. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) ramowy program medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "kursem";

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej;

3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących kurs;

4) skład i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób przeprowadzania egzaminów kończących kurs;

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, zwanego dalej "zaświadczeniem".

§ 2.

Ramowy program kursu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.

1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, którzy posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem kursu, oraz osoby, o których mowa w ust. 2, w zakresie pozostającym w ich właściwości.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

1) wsparcia psychologicznego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę z zakresu objętego programem kursu;

2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego oraz warunków działania Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa i aktualną wiedzę z zakresu objętego programem kursu.

§ 4.

Szczegółowe wymogi dla podmiotów, które prowadzą kurs, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.

1. Egzamin kończący kurs jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, którą powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek kierownika podmiotu prowadzącego kurs.
2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przynajmniej cztery osoby powoływane spośród:

1) lekarzy, pielęgniarek lub ratowników medycznych podmiotu prowadzącego kurs;

2) lekarzy, pielęgniarek lub ratowników medycznych posiadających trzyletnie doświadczenie z zakresu objętego programem kursu.

3. W skład komisji egzaminacyjnej powołuje się przynajmniej po jednej osobie spośród osób, o których mowa w ust. 2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Doskonalenia zawodowe ratowników medycznych będzie realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Nowością będzie przygotowanie i wygłoszenie referatu, przedstawienie komunikatu, udział w posiedzeniach szkoleniowych, udział w kongresach, zjazdach i konferencjach.

Podobnie jak w poprzednich okresach edukacyjnych, za zrealizowanie każdej z form kształcenia będą przyznawane punkty edukacyjne. W jednym okresie rozliczeniowym ratownik medyczny będzie musiał zdobyć przynajmniej 200 takich punktów, z czego przynajmniej 120 za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ImageROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 stycznia 2009 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane  przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33)  w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:

1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account