Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy kierowcy pracujący aktualnie w pogotowiu ratunkowym zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tracą kwalifikacje do pracy w styczniu 2011 r. zgodnie z art. 63 ustawy?

Chodzi oczywiście o tych pracowników, którzy nie mają tytułu ratownika medycznego ani pielęgniarki czy pielęgniarza, uprawniającego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 23 października 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Osoby zatrudnione w pogotowiu ratunkowym wyłącznie w charakterze kierowców będą mogły być nadal zatrudnione, jeśli nie zostaną z nimi rozwiązane umowy. Natomiast kierowca, który do tej pory był jednocześnie zatrudniony w charakterze ratownika, ale nie posiadał kwalifikacji wymaganych przez art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.; dalej jako: u.p.r.m.), z dniem 1 stycznia 2011 r. utraci zatrudnienie, jeśli do tego czasu nie uzyska kwalifikacji zawodowych wymaganych od ratownika medycznego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 36 ust. 3 u.p.r.m., w skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzi kierowca karetki w przypadku, gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Bardzo często, ze względów oszczędnościowych, pogotowie ratunkowe zatrudniało w charakterze kierowcy ratownika, jeśli osoba ta posiada wymagane kwalifikacje, wskazane przepisem art. 10 i art. 58 u.p.r.m. Natomiast w przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie uzyskały tytułu zawodowego "ratownik medyczny" lub licencjata na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne albo nie rozpoczęły w dniu 1 października studiów wyższych na kierunku innym niż ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata w zakresie (specjalności) ratownictwa medycznego, utracą dotychczasowe kompetencje.

Nie musi to oznaczać utraty pracy w charakterze kierowcy, jeśli osoby te posiadają stosowne kwalifikacje, o których mowa w art. 36 ust. 3 u.p.r.m. Przepisy określające kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego, uprawniające do podejmowania czynności ratunkowych są jednoznaczne. A zatem jeśli do dnia wskazanego w art. 63 u.p.r.m. kierowca karetki zatrudniony jednocześnie w charakterze ratownika nie uzyska kwalifikacji zawodowych, nie będzie mógł po tym dniu wykonywać pracy w charakterze ratownika medycznego.

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
,
Wolters Kluwer Polska
www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account