Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ratownik Medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym. W stanach nagłych zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach. Stosuje środki ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego. Szybkie i trafne działania decydują tu o zachowaniu, przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Przygotowane standardy nauczania i moduły przedmiotowe stanowią o zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej ratownika.

ZADANIA ZAWODOWE RATOWNIKA MEDYCZNEGO :
 
 • komunikowanie się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej;
 • ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy, podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar;
 • ocena parametrów życiowych ofiar, ustalanie wskazań co do kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowanie zleconego przez kierownika zespołu optymalnego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie i życie poszkodowanych i transportowanych; 
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne zabezpieczające przed wysoką temperaturą, kwasami, ługami, gazami) i medycznym;
 • (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchamiania i transportu chorych w zakresie niezbędnym dla udzielenia pomocy zagrożonym utratą życia,poszkodowanym i transportowanym) 
 • zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki;
 • wykonywanie na zlecenie kierownika zespołu, czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania;
 • podejmowanie prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań);
 • ocenianie stopnia utraty przytomności i zabezpieczanie funkcji życiowych nieprzytomnego 
 • transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym (ręcznie i przy użyciu odpowiednich urządzeń);
 • przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji);
 • przeprowadzanie prawidłowo wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności;
 • przeprowadzanie kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie zespołu, prowadzenie bieżącej konserwacji aparatury (prowadzenie książki rozchodu leków i materiałów opatrunkowych);
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych (karty informacyjne, wypadkowe, transportowe, książka zgłaszania wezwań, książka raportów).


SYTUACJA PRAWNA :
Sytuacja prawna zawodu przez wiele lat była nieunormowana. Podejmowane wcześniej próby wprowadzenia ustawy zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero 12 października 2006 r. Prezydent Lech Kaczyński na podstawie art. 122 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonał uroczystego podpisania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Począwszy od 1 stycznia 2007 roku Ratownicy Medyczni zostali ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego w Polsce. System reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Czynności które może podejmować Ratownik Medyczny określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych.

ZATRUDNIENIE :

Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w następujących placówkach.:

 • Stacje Pogotowia Ratunkowego;
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR);
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR);
 • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (PSP);
 • Inne formacje ratownicze i pomocy doraźnej.

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account