Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia dotyczący doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Projekt reguluje zasady doskonalenia zawodowego tej grupy zawodowej, m.in. w jakiej formie może się ono odbywać, a także w jakim okresie trzeba zebrać określoną liczbę punktów edukacyjnych .

Jak przypomina MZ w uzasadnieniu, ratownicy medyczni mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w szczególności kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884). Powyższe rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12e ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projektowane rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

 

W myśl projektu, samokształcenie będzie realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie w następujących formach: seminarium; udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym; udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu szkoleniowym lub stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego; udział w warsztatach szkoleniowych; udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonych testem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych; tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego; udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego; zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego; uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora; samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

Nową, w stosunku do obecnie realizowanych, formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także realizacja samokształcenia w formie wolontariatu odbywanego w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w jednostkach, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 6 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dysponentem jednostki systemu PRM, a ratownikiem medycznym.

Jak wskazano, wszystkie powyższe formy samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 projektu rozporządzenia. Za wyżej wymienione formy samokształcenia przysługują punkty edukacyjne, które określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi.

-W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy. Kurs ten, tak jak dotychczas, będzie mógł być realizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 2 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego - czytamy.

Czytaj więcej: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account