Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

6 dni urlopu szkoleniowego, utworzenie samorządu ratownika medycznego oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych - przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który skierowany został właśnie do opiniowania.

Obecnie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawód ratownika medycznego wykonuje 19 901 osób, z czego 14 950 ratowników medycznych udzielało medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałe 3 802 udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

- Specyfika zawodu ratownika medycznego i jego społeczny wymiar bezsprzecznie stanowią o zasadności objęcia osób wykonujących ten zawód instytucją samorządu zawodowego - czytamy w uzasadnieniu projektu. - Usytuowanie ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia i ich szczególna rola w procesie udzielania świadczeń medycyny ratunkowej powoduje, że zapewnienie wskazanego stanu przyczyni się do poprawy wskaźników w zakresie zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - uzasadnia konieczność procedowania projektu ustawy ministerstwo zdrowia.
Co przewiduje ustawa o zawodzie ratownika medycznego?

 

Zgodnie z treścią konsultowanej ustawy, ratownicy otrzymują dodatkowe 6 dni urlopu szkoleniowego.

Projektowana ustawa przewiduje także utworzenie samorządu zawodowego. Samorząd ratowników medycznych będzie działał podobnie jak wszystkie inne samorządy zawodów medycznych. Przynależność ratowników medycznych do samorządu będzie obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych, z siedzibą w Warszawie.

Projekt ustawy przewiduje również utworzenie rejestru ratowników medycznych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, którego administratorem będzie Krajowa Rada. Rejestr ratowników medycznych ma pomóc w uzyskaniu zarówno informacji bieżącej o liczbie ratowników medycznych, sposobach wykonywania zawodu ratownika, jak również o potrzebach kadrowych w tym zawodzie w poszczególnych rejonach kraju. Będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym wykonywania zawodu

Otwarta granica dla zagranicznych ratowników medycznych

Jednocześnie w przepisach projektu ustawy przewiduje się, że ratownik medyczny będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będzie mógł tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód ratownika medycznego, jeżeli złoży do Krajowej Rady wskazane w projekcie ustawy dokumenty i zostanie wpisany do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Krajową Radę (z wyjątkiem transgranicznego wykonywania zawodu ratownika medycznego, które nie wymaga takiego wpisu).

Projekt: przeczytaj

Źródło: politykazdrowotna.com

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account