Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

Forum Ratownicze
Galeria ratownicza
Komentarze użytkowników
Przeszukuj - Kategorie
Artykuły
Przeszukuj - Tagi
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szpitale są zobowiązane do zapewnienia transportu sanitarnego. Do tej pory szczegółowe warunki realizacji transportu dedykowanego pacjentom w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie zostały określone. To ma się wreszcie zmienić.

Ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W projekcie rozporządzenia dookreślono warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Obecnie nierzadko zespoły ratownictwa medycznego zastępują firmy świadczące usługi transportu sanitarnego.

W transporcie medycznym wyodrębniono jedynie warunki udzielania świadczenia gwarantowanego, natomiast sam transport sanitarny jest już realizowany i zabezpieczany przez świadczeniodawców.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Czemu mają służyć zmiany w PRM?
Celem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), m.in. w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

Nowelizacja ma służyć wzmocnieniu wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, którzy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Przyjęte rozwiązania są zbieżne z postulatami zgłaszanymi przez środowisko ratowników medycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym trafiła już do Sejmu - wynika z informacji zamieszczonej na stronach RCL. To oznacza, że rząd musiał przyjąć go obiegowo.

Zmiana ustawy dotyczy m.in. przejęcia przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Nowelizacja wprowadza pojęcie "dyspozytorni medycznej", która stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa.

Upaństwowienie

Z rynku wypadną prywatne firmy, mające teraz ok. 10 proc. udziałów. W ustawie wpisano bowiem na sztywno, że zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51 proc. udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub publicznej uczelni medycznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że zmiany w ratownictwie medycznym będą dobre dla pacjentów. Co się zmieni?

Lekarze w systemie ratownictwa medycznego
Przepis przejściowy dotyczący lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Wskazuje on specjalizacje lekarskie, które umożliwiają uzyskanie statusu lekarza systemu.

Nowelizacja ustawy o PRM (od 31 grudnia 2012 r.) umożliwiła uzyskanie statusu lekarza systemu również lekarzom, którzy przepracowali 3000 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Zostali oni jednak zobowiązani do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r. Ostatecznie przedłużyliśmy ten termin do 1 stycznia 2018 r.

11 grudnia przekazaliśmy do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o PRM, który zawiera propozycję rozszerzenia katalogu specjalizacji, z którą lekarz może być członkiem systemu PRM, o kardiologię i neurologię.

Obecnie funkcjonuje 498 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w tym również zespoły czasowe). Liczba etatów lekarzy wynosi tu 2335. Szacujemy, że po 1 stycznia 2018 r. ta liczba wyniesie 2243. Różnica wynosi ok. 4%.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W pierwszej kolejności wskazać należy na art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. który stanowi. że Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większa nit 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;
2) trzeci kwarty, czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większy nit 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców:
3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Powyższe czasy dotyczą wszystkich wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego — niezależnie od kodu.

Ramowe procedury dysponowania zespołami ratownictwa medycznego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego z dnia 10 stycznia 2014 r. (OZU. z 2014 r. poz. 66).

Zgodnie z §1 pkt 5) ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego t podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego uwzględnia następuj, kody:

kod 1 - niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia.
kod 2 - niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Powyższe kody nadawane są przez dyspozytora medycznego.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że nadanie na karcie zlecenia wyjazdu (KZW) kodu 1 oznacza niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie do miejsca zdarzenia, w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.
Kod 2 - oznacza niezbędny wyjazd wolnego zespołu ratownictwa medycznego do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającego pilnego podjęcia medycznych czynności ratunkowych.

Wzór KZW przewiduje możliwość wpisania przez dyspozytora medycznego adnotacji o użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak decyzja o ich użyciu leży po stronie kierującego ambulansem.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account