Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34) stanowi realizację postanowień porozumień zawartych w dniach 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie kontynuacji na zasadach określonych w dotychczasowym rozporządzeniu średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych(SFWON) i Fundusz Emerytur Pomostowych przez:

1 .zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 kwietnia 2020 r. dla:
a. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

 

 

b. ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

c. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,

d. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:
- w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
-p w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213);

2.utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w lit. d.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych wymienionych w pkt 1 powyżej będzie wyliczany wg. Współczynników korygujących na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Źródło i treść rozporządzenia https://legislacja.rcl.gov.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account