Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, osoba chcąca wykonywać zawód ratownika medycznego będzie zobowiązana, po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu i odbyciu 6 miesięcznej praktyki zrealizowanej w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych do przystąpienia do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady organizowania i przeprowadzenia PERM w sposób zabezpieczający z jednej strony konieczność rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób zdających egzamin, z drugiej zaś poszanowania ich praw. Projekt rozporządzenia określa zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM,  wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej PERM. Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do PERM.

Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza się 30 dniowe terminy dotyczące: składania przez Dyrektora CEM do Ministra Zdrowia wniosku o wyrażenie zgody na unieważnienie PERM oraz udzielania albo odmowy udzielenia przez Ministra Zdrowia zgody na unieważnienie PERM. Poza tym w projektowanych przepisach określono procedurę wydania świadectw PERM, ich odpisów i duplikatów oraz korekty tych dokumentów.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby które rozpoczną studia po 30 września 2016 r., po ich ukończeniu i odbyciu sześciomiesięcznej praktyki będą zobowiązane do złożenia PERM. Dlatego też zakłada się, że pierwszy egzamin PERM odbędzie się w 2020 r. Opłata egzaminacyjna, będzie wnoszona przez osoby przystępujące do egzaminu.

Szacuje się, iż ok 2 500 osób przystąpi rocznie do egzaminu, przy czym koszt  zorganizowania egzaminu dla jednej osoby wyniesie ok. 134 zł. Jednocześnie przewiduje się, że do budżetu państwa wpłynie w kolejnych latach 2 800 000 zł rocznie z tytułu opłat uiszczanych za PERM przez osoby do niego przystępujące (zakłada się, że 2 500 osób rocznie przystąpi do egzaminu, przy założeniu, że opłata za egzamin wyniesie 140 zł).

Na szacunkową kalkulację kosztów organizacji PERM zgodnie z danymi przekazanymi przez CEM, składają się 2 testy (dwie sesje egzaminacyjne), 2 x 200 pytań do testu i recenzji (dla każdego testu), to daje wartość 36 000 zł. Na koszty komisji egzaminacyjnych składa się 32 komisji, 32 przewodniczących x 300 zł stanowi to 9 600 zł. Członkowie komisji egzaminacyjnych 288 osób x 130 zł to 37 440 zł. Razem koszty komisji egzaminacyjnych to 47 040 zł.

Czytaj więcej: medexpress.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Aby dodać komentarz, zaloguj się!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account