Egzamin zawodowy - schemat pisania projektu

 • kaja43
 • kaja43 Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Aktywny
 • Aktywny
 • tylko życie poświęcone innym,warte jest przeżycia
Więcej
2009/06/15 21:05 #2164 przez kaja43
Po wnikliwej analizie kryteriów oceniania różnych projektów przez egzaminatorów, napisałam ogólny schemat - wytyczne, do pisania Projektu. Mam nadzieję, że przyda się osobom zdającym egzamin na Ratownika Medycznego.
Wszystkim zdającym - życzę połamania długopisów :)

Pracę dobrze przeczytaj (nawet dwukrotnie - ze zrozumieniem!
Pamiętaj o tym by była przejrzysta, logicznie uporządkowana, poprawna terminologicznie (używaj medycznych określeń!) i merytorycznie!
I.Tytuł pracy egzaminacyjnej zawiera:
1.Rodzaj działań ratowniczych (udzielenie pomocy medycznej komu (mężczyzna, kobieta, dziecko?), ilu osobom
2.Rodzaj zdarzenia (w wyniku upadku, wypadku, wybuchu itp.)
3.Rodzaju wykonywanych zabiegów medycznych (wykonanie np. zabiegów ratunkowych , zaopatrzenie kikuta, wykonanie odbarczenia odmy,
resuscytacji krążeniowo oddechowej w zależności od treści zadania i diagnozy)
Przykładowe tytuły:
Projekt realizacji działań ratowniczych związanych z udzieleniem pomocy medycznej mężczyźnie poszkodowanemu w wyniku wybuchu butli z gazem, wraz z wykonaniem zabiegów ratunkowych (odbarczeniem odmy prężnej i zaopatrzeniem poparzeń)
lub
Projekt realizacji działań ratowniczych związanych z udzielaniem pomocy medycznej dwóm poszkodowanym mężczyznom w wyniku wypadku podczas prac polowych, wraz z wykonaniem zabiegów ratunkowych, zaopatrzeniem kikuta amputacji, oraz zabezpieczeniem amputanta

II.Założenia do projektu zawierają:

1.Dane uzyskane od dyspozytora
a.płeć i wiek poszkodowanych, przyczyna wezwania, miejsce zdarzenia, czas dojazdu,
b.co powiedziała dyspozytorowi osoba wzywająca pomocy (ocena pacjenta lub że nie potrafiła ocenić stanu zdrowia poszkodowanych)
c.jaki zadysponowany zespół udziela pomocy P czy S, ilu osobowy
d.jakie służby ratunkowe i porządkowe są już na miejscu (jeśli jest to w treści zadania)
e.inne informacje które dotyczą sytuacji i wynikające z treści zadania a mogące mieć wpływ na akcję ratunkową.

2.Informacje o stanie poszkodowanych na miejscu zdarzenia (wynikający z opisu w zadaniu)
a.Poszkodowany (dokładny opis stanu chorego) ocena przytomności, dróg oddechowych, oddechu, krążenia czyli ABC (napisać też jeśli stan
początkowy różni się z upływem czasu (wszystkie zmiany w stanie ogólnym) ująć tu : RR, tt (miarowe czy nie), SpO2, nawrót kapilarny.
Następnie opisać dokładnie obrażenia (wg wstępnego badania urazowego): poczynając od głowy – skończywszy na kończynach
b.Poszkodowany 2 (jeśli jest) tak samo opisać jak pierwszego

III.Diagnoza ratownicza z ustaleniem priorytetów działań ratowniczych, czyli z ustaleniem koloru (triage), (czasem ten punkt jest przy punkcie 2!
Sprawdź jak jest u ciebie w zadaniu) wówczas, poniżej informacji o każdym chorym , piszemy naszą diagnozę (zaczynamy od rozpoznania
najbardziej zagrażającemu życiu) np. uraz wielonarządowy, NZK albo uraz czaszkowo mózgowy, amputacja i czego, ciało obce w powłokach
brzusznych, uraz kręgosłupa, złamanie kończyny itp.(w zależności od danych z wynikających z zadania), oparzenie który stopień i jaka
powierzchnia ciała (wg reguły dziewiątek) + kolor segregacji np. czerwony, żółty itd.

Przy kolejnym pacjencie kolejna diagnoza i kolor segregacji.

IV.Plan działań ratowniczych (musi uwzględniać):
1.Ocena miejsca zdarzenia
a. bezpieczeństwo,
b. liczba poszkodowanych,
c. czy potrzebna dodatkowa pomoc,
d. mechanizm urazu
e.uzyskanie zgody od kierującego akcją na wejście na teren zdarzenia(od oficera PSP, saperów, czy pracowników energetyki w zależności od rodzaju zagrożenia) i uzyskanie zgody na podjęcie działań ratowniczych, (czyli zapewnienie bezpieczeństwa zespołu ) + tutaj : zastosowanie
środków ochrony osobistej (rękawice ochronne lateksowe, maska, okulary ochronne, ubranie ochronne (wymień!)
2.Ocena wstępna poszkodowanego 1 : ogólne wrażenie i ocena podstawowych parametrów życiowych poszkodowanego/poszkodowanych wg
schematu: świadomość A/skala AVPU/, drożność dróg oddechowych B , krążenie /tętno/ -C (czyli ABC)
3.Wstępne badanie BTLS (szybkie badanie urazowe od głowy do stóp)+ w czasie badania głowy i szyi - założenie kołnierza ortopedycznego w celu
zabezpieczenia kręgosłupa szyjnego , gdy chory nieprzytomny czy źrenice są równe i czy reagują prawidłowo, ocena świadomości wg skali Glasgow(GCS), czy są objawy wgłobienia (nieprzytomny, poszerzenie jednej źrenicy, podwyższone RR, bradykardia, prężenia), w przypadku
oparzeń podaj powierzchnię i stopień oparzenia
4.Zaopatrzenie otwartych złamań (opatrunek, szyna Kramera wg zasady Potta), lub zaopatrzenie kikuta amputacji lub krwotoku( opatrunek
uciskowy, szyna Kramera, kończyna ułożona wysoko), pamiętać o zabezpieczeniu amputanta w przypadku amputacji (oczyszczenie solą
fizjologiczną gdy zabrudzony, włożenie do worka i zamknięcie, następnie do drugiego z wodą z lodem, ułożenie w pojemniku lodówce, zamknięcie),
w przypadku oparzeń zastosowanie chłodzących opatrunków hydrożelowych
5.Atraumatyczne ułożenie pacjenta na desce ortopedycznej( w czasie przekładania badanie pleców), z jednoczesną stabilizacją kręgosłupa szyjnego, oraz asekuracją uszkodzonych kończyn
6.Monitorowanie parametrów życiowych ciągłe: RR, tętno, saturacja (podłączenie pulsoksymetra), świadomości skala Glasgow GCS (u
nieprzytomnego sprawdzić poziom glukozy!), podłączenie do kardiomonitora
7.Założenie dojścia dożylnego (przy dużym urazie dwa dojścia o dużym przepływie venflon 18G zielony, 17G-biały, 16G-szary, 14G
pomarańczowy,brązowy) płynoterapia w celu uzupełnienia łożyska naczyniowego, krystaloidy (0,9% NaCl, PWE, płyn Ringera )w ilości 20ml/kg m.c., lub w przypadku dużej utraty krwi również koloidy (Gelafundin, HAES - na zlecenie lekarza!)
8.Tlenoterapia - tlen o dużym przepływie -10-15l/min
9.Analgezja (działanie p/bólowe), Morfina (MF) - dożylnie, w dawkach frakcjonowanych po 2 mg aż do ustąpienia bólu (duże urazy), albo Ketonal 100mg iv (mniejsze urazy)
10.Termoizolacja - koc ratunkowy, w celu ochrony przed utratą ciepła (w przypadku oparzeń strona złota odbiera ciepło)
11.Wsparcie psychiczne wg zasady do nieprzytomnego mów, z przytomnym rozmawiaj
12.W przypadku NZK :
a. pośredni masaż serca
b. udrożnienie dróg oddechowych, wentylacja zastępcza przy użyciu worka samorozprężalnego z rezerwuarem i maską twarzową (procedura BLS 30:2)
c. następnie podłączenie do kardiomonitora, ocena rytmu, wdrożenie procedur ALS
d. dalsze postępowanie w zależności od mechanizmu NZK :
- rytm do defibrylacji migotanie komór- VF, częstoskurcz komorowy bez tętna - VT (defibrylacja 150/200J defibrylator dwufazowy, lub 360 J jednofazowy) (poniżej schemat)
- lub rytm nie do defibrylacji: asystolia, PEA)
e.Dojście dożylne + zabezpieczenie dróg oddechowych - intubacja (możesz opisac wykonanie zabiegu),po uprzednim natlenieniu pacjenta (wentylacja pacjenta 100% tlenem przy pomocy worka samorozprężalnego / lub podłączenie do respiratora )
f. schemat postępowania
- W przypadku rytmu do defibrylacji VF, VT: Adrenalina 1 mg co druga pętla, dożylnie lub dotchawiczo ( dotchawiczo w dawce 3xwiększej i w rozcieńczeniu)przed 3 defibrylacją, Amiodaron 300mg rozcieńczony w 10 -20 ml 5% glukozy przed 4 defibrylacją, wg schematu:

LEK >> DEFIBRYLACJA >> RKO >> OCENA RYTMU

- w przypadku rytmu nie do defibrylacji: ASYSTOLIA, PEA:
Adrenalina 1 mg iv natychmiast po uzyskaniu dostępu dożylnego (lub dotchawiczo- dawka 3x większa i w rozcieńczeniu ), co 3-5 min
Atropina 3 mg iv (lub dotchawiczo)w bolusie
- Po intubacji, asynchroniczny (czyli bez przerw ciągły) masaż serca z częstością 100 uciśnięc na minutę, wentylacja 10 oddechów / minutę , 100% tlenem
- z chwilą uzyskania dojścia do żyły, płynoterapia np. 0,9% NaCl 500 ml
- w razie przedłużającej się resuscytacji wykluczyc odwracalne przyczyny NZK - czyli 4H,4T
13.ocena stanu ogólnego pacjenta , w razie potrzeby badanie szczegółowe i skala GCS,
14.Ciągłe monitorowanie parametrów życiowych, transport do szpitala w pozycji leżącej, zawiadomienie szpitala o pacjencie w stanie ciężkim
15.Plan działań w stosunku do poszkodowanego 2 opisać tak samo jak pierwszego

V.Wykaz: (wybierz z poniższego taki który używałeś przy twoim pacjencie):
1.Sprzętu medycznego:
a. Sprzęt do tlenoterapii: butla z tlenem + reduktor + maska lub wąsy tlenowe, respirator
b. Kołnierz stabilizujący kręgosłup szyjny, deska ortopedyczna + stabilizatory głowy+ pasy mocujące, szyny Kramera lub pneumatyczne
c. Folia ratunkowa termiczna
d.Zestaw do intubacji: laryngoskop, rurki intubacyjne , rurki ustno gardłowe, prowadnica, strzykawka do uszczelnienia, słuchawki lekarskie
(stetoskop), kleszczyki Magilla, Lignocaina 2% żel, plaster, bandaż
e.Worek samorozprężalny z rezerwuarem i maską twarzową
f.Sprzęt monitorujący: defibrylator, kardiomonitor, pulsoksymetr, aparat do mierzenia RR
g.Zestaw materiałów opatrunkowych, opatrunki hydrożelowe
h.Strzykawki, igły, kaniule dożylne, aparaty do przetoczeń
i. Środek do odkażania skóry
j. pojemnik na ostre odpady medyczne
k. sprzęt ochrony osobistej, jednorazowe rękawice, okulary, maski
2.Wykaz środków farmakologicznych (z podziałem na pacjentów)
a. Leki p/bólowe : narkotyczne: morfina w dawkach frakcjonowanych po 2 mg dożylnie, nienarkotyczne np. niesterydowe p/zapalne - Ketonal 100 g -dożylnie (podaj dawki i drogę podania)
b.Wszystkie inne leki jakie podałeś + dawkę + drogę podania
c.Płyny infuzyjne, np. krystaloidy, jakie, ile, droga podania

VI.Wypełnij kartę wyjazdową pogotowia ratunkowego
1.Wynik badania fizykalnego: RR, tętno (HR), oddech, saturacja
2.Jeśli robiłeś EKG, wpisz co masz na zapisie np.: NZK w mechanizmie migotania komór(VF)
3.Wpisz diagnozę ratowniczą (w krateczkach): np.: Uraz wielonarządowy, otwarte złamanie podudzia prawegoa, NZK
4 .W uwagi/opis- rodzaj wykonanych świadczeń medycznych (czyli wszystkie med. czynności które wykonałeś)– intubacja, wentylacja, stabilizacja kręgosłupa szyjnego, unieruchomienie złamania na szynie Kramera, RKO, defibrylacja, opatrunki osłaniające, uciskowy, hydrożelowy itp
5.W miejscu na leki, wpisz wszystkie podane leki i płyny infuzyjne z dawkami i drogą podania (iv, im, po)
6.Na sylwetce człowieka zaznacz wszystkie obrażenia (wg legendy)

VII.Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym
(pamiętaj o kolejności w działaniu)
- dobierz i przygotuj odpowiedni sprzęt: rozmiar, ilość
- sprawdź czy działa, sprawdź stan urządzeń
- zapoznaj się z obowiązującymi zasadami BHP na stanowisku pracy i z urządzeniami
- przygotuj pacjenta uprzedzenie go o konieczności podjętych działań (jeśli jest przytomny) i uzyskaj jego zgodę na podjęcie działań
- Przeprowadź wywiad obejmujący p/wskazania do wykonania zabiegu
- Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu pacjenta, lekach
- Wykonując zadanie postępuj ściśle wg procedur
- Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko( odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem, środkami i materiałem, dezynfekcją )

Powodzenia na egzaminie :)

Basia-senior ratownik ;)
Za tę wiadomość podziękował(a): Patryk, ervina, olocembruś, olbrzym82, natt124

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2010/06/21 12:45 #3463 przez bernatka19
Replied by bernatka19 on topic O:Egzamin zawodowy - schemat pisania projektu
ooo fajnie napisane!! przyda mi się na jutro...

Skoro nie można się cofnąć ,
trzeba znaleźć najlepszy sposób ,
by pójść naprzód...
~Bebe~

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2010/06/21 12:48 #3466 przez Boski88
Replied by Boski88 on topic O:Egzamin zawodowy - schemat pisania projektu
a to ja też sobie skorzystam :D
Dzieki wielkie Kaja :*

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2010/06/21 20:53 #3530 przez Wolf
bardzo fajny i konkretny schemacik :)

Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2010/06/22 03:50 #3531 przez IWONA7913
Replied by IWONA7913 on topic O:Egzamin zawodowy - schemat pisania projektu
Oj tak fajny schemat pisania projektu i taki konkretny .DZIĘKI

"W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2010/06/22 04:45 #3532 przez olesław81
Replied by olesław81 on topic O:Egzamin zawodowy - schemat pisania projektu
gdzie mogę znależc testy z egzaminu z 21 czerwca 2010 proszę o wskazówki na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dziekuję pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus
Czas generowania strony: 0.314 s.

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • arekpawel3 Avatar
  • Opinie na temat nowego kierunku studiów podyplomow...
  • Witajcie,prowadzę obecnie projekt badawczy, którego celem jest określić zapotrzebowanie na nowy kierunek studiów- fizjolog sportowy. Uczelnia poprosiła o zebranie wypowiedzi także od ratowników medycznych. Otóż ratownicy posiadają wiedzę nt fizjologii organizmu, a być może w tym gronie są osoby interesujące się sportem lub chcące pogłębiać wiedzę w tym zakresie.W związku z tym zwracam się z prośbą o podzielenie się...
  • W Edukacja, doskonalenie zawodowe / Uczelnie medyczne
  • 2023/12/05 09:41
  • ladybird23 Avatar
  • uprawnienia
  • Witam, mam pytanie dotyczące uprawnień. Otóż, jeśli ktoś skończył ratownictwo ponad 13 lat temu, nigdy nie pracował w zawodzie ratownika, zmienił zupełnie branżę, nie przechodził żadnych przeszkoleń w temacie ratownictwa itd to czy może np prowadzić kursy pierwszej pomocy, zabezpieczać imorezy jako ratownik? Będąc na etacie w zupełnie innej branży i nie mając zatrudnienia w żadnej placówce zdrowia itd
  • W Państwowe Ratownictwo Medyczne / Dyskusja ogólna (PRM)
  • 2023/10/30 12:39
  • Macias Avatar
  • Ratownik nie aktywny zawodowo
  • Podepnę się pod temat. Uzyskałem prawo do wykonywania zawodu w 2015 roku i od tamtej pory czynnie nie pracowałem w zawodzie za wyjątkiem pandemii, gdzie pobierałem próbki od pacjentów w mobilnym zespole. Teraz zastanawiam się nad powrotem do zawodu. Jak ugryźć temat? Czytałem, że potrzebny jest kurs trwający 6 miesięcy. Wiecie może jak ugryźć temat? 
  • W Ratownictwo Medyczne / Kwalifikowana PP, Pierwsza Pomoc
  • 2023/10/13 21:31
  • MichałS97 Avatar
  • Staż na bloku ?
  • Witam Myślałem ostatnio nad miejsce w którym moglbym się porządnie nauczyć intubacji. Stąd pytanie czy ma ktoś doświadczenie w pracy/stażu na bloku? Czy jest to wogóle możliwe dla rm ? Z góry dziękuję za odpowiedź 
  • W Medycyna Ratunkowa / Medyczne czynności ratunkowe
  • 2023/09/17 21:29

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account