Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Więcej
2007/10/22 18:46 - 2012/01/02 21:44 #59 przez dyspozytor
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Zaktualizowano: 15 sierpnia 2009 roku

PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego.
Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Doskonalenie zawodowe może być realizowane w następujących formach kształcenia:
1) kursu doskonalącego;
2) seminarium;
3) samokształcenia.

Kurs doskonalący może być realizowany wyłącznie wg programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zamieszczony jest na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczane będą także informacje przekazywane przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

Seminarium może być realizowane wg programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia. Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Samokształcenie może być realizowane zgodnie z formami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych tj.:

1) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;
2) udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego;
3) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu;
4) udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;
5) udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców;
6) udział w internetowych programach edukacyjnych;
7) opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej,
b) książki popularnonaukowej,
c) artykułu naukowego oryginalnego,
d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego
- z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

PUNKTY EDUKACYJNE
Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego przysługuje ściśle określona w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych liczba punktów edukacyjnych tj.:

1) za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem - 120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący;
2) za udział w seminarium - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;
3) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu - 5 punktów edukacyjnych;
4) za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 5 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia - 2 punkty edukacyjne;
5) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu - 10 punktów edukacyjnych;
6) za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
7) za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie;
8) za udział w internetowym programie edukacyjnym - 5 punktów edukacyjnych;
9) za opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
b) książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
c) artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 10 punktów edukacyjnych,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a - e.

W przypadkach, o których mowa w pkt 3 i 5, punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat.

KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Przebieg doskonalenia zawodowego, w formach określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powinien być dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego.
Wykaz podmiotów, które zostały upoważnione przez właściwych Wojewodów, do realizacji zadania związanego z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych zamieszczony jest w załączniku nr 1 .
Karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez ratownika medycznego do właściwego podmiotu (upoważnionego przez Wojewodę do wydawania takiego dokumentu). Przedmiotowe wnioski dostępne są w jednostkach upoważnionych przez Wojewodę do wydawania kart doskonalenia zawodowego.

OKRES EDUKACYJNY
Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych "okresami edukacyjnymi".
Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.
Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

ZALICZENIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.
Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę 200, w danym okresie edukacyjnym nie zalicza się na następny okres edukacyjny.
Dowód odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego, stanowi karta doskonalenia zawodowego. Karta ta, wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego przedstawiana jest podmiotowi zatrudniającemu.


Zachodniopomorskie Ratownictwo Medyczne
Wiktoria Julia
Plik załącznika:

www.ratownik-med.pl
www.eskumed.pl
www.karetki.ratownik-med.pl
www.sklep.ratownik-med.pl

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2007/10/23 11:11 #60 przez mirek
ciekawe jak oni to sobie wyobrażają? , w dniu dzisiejszym mam 1000 zł podstawy to znaczy , że w porywach zarabiam 1400 zł netto.Dalsze podnoszenie kwalifikacji co jest społecznie pozytywny objawem i zwiększa szanse znalezienia pracy nie może odbywać się kosztem zarobków netto!!!!. Każdy kurs, szkolenie czy sympozjum wymaga nakładów finansowych i to nie tak małych , inne formacje zawodowe mają izby , które zwracają im całość bądź część wydatków lub też mają możliwość odpisu-czy wrzucenia w koszty prowadzenia działalności. Gdzie urlopy szkoleniowe? Czy tylko na nas ustawodawca zrzucił obowiązki ? a co w zamian pracodawca???? W związku trudną sytuacja SZPITALA NIE możemy PANU podnieść uposażenia... itd???!!!???
Jeszcze jedna kwestia : jestem ratownikiem medycznym , rozpocząłem studia licencjackie od kiedy mogę rozpocząć odliczanie : z chwilą ukończenia studiów , czy od 010108r?
Pozdrawiam:laugh:
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • medicus
 • medicus Avatar
 • Gość
 • Gość
2007/10/23 13:15 - 2007/10/23 13:22 #61 przez medicus
Witaj Mirek!

ciekawe jak oni to sobie wyobrażają? , w dniu dzisiejszym mam 1000 zł podstawy to znaczy , że w porywach zarabiam 1400 zł netto.

.... i to jest najwiekszy niestety problem w całym tym dokształcaniu:( Doskonale sobie zdaje sprawę, że specyfika naszego zawodu wymaga systematycznego dokształcania, tylko skąd na to wszystko brać pieniążki:(. Przecież wszystkie szkolenia, kursy medyczne dla ratowników są bardzo drogie a zwłaszcza takie profesjonalne które dają 120 punktów. Często są kilkudniowe, najczęściej nie w naszych miejscowościach. Także trzeba dojechać zakwaterować się, wyżywić no i oczywiście zapłacić za kurs. Może w waszych zakładach pracy przełożeni coś organizują, pomagają, jak to się odbywa u Was ?? W moim niestety nic się nie odbywa, tzn. obowiązuje zasada: chcesz pracować to się ucz:blush: .
Mirku jeżeli chodzi o Twoje pytanie:

Jeszcze jedna kwestia : jestem ratownikiem medycznym , rozpocząłem studia licencjackie od kiedy mogę rozpocząć odliczanie : z chwilą ukończenia studiów , czy od 010108r?

Skoro już jesteś ratownikiem medycznym, a dodatkowo robisz licencjat to termin 1 stycznia 2008 jest również dla Ciebie.

Pozdrawiam;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2007/10/31 12:52 - 2008/11/16 14:48 #149 przez Tytus
Witam cie Piotrek , wyczytałem w rozporządzeniu z 2004 roku ze ,, precyzyjne określenie zakresu medycznych czynności ratunkowych , które ratownik Medyczny może podejmować samodzielnie , albo pod nadzorem lekarza systemu , przyczyni się do wzrostu POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO PO STRONIE PACJENTÓW. Myślę , że jest to bardzo dobrze ujęte , ale skoro lekarze zarabiają ileś tam więcej od RM , a RM sam może również bez lekarza podejmować czynności medyczne , to dlaczego Ratownikowi płacą dużo mniej niż lekarzowi , z tym nie mogę się pogodzić , bo jak moi przedmówcy słusznie zauważyli , to zawód Ratownik Medyczny musi dodatkowo się szkolić i musi za to dodatkowo płacić z własnej kieszeni pieniążki nie wspomnę o zakwaterowaniu . Mam taki pomysł , może rzeczywiście uderzyć do pracodawcy o refundację za takie wyjazdy na dodatkowe szkolenia , bo rzeczywiście RM będą i tak zmuszeni coś z tym zrobić , albo trzeba walczy o większe pieniążki do pensji które zrekompensują te wyjazdy na szkolenia. Mam jeszcze jeden pomysł , może stworzyć coś takiego jak Związek Ratowników Medycznych i przez te Związki walczyć o swoje, bo jest to wyzysk podwójny , raz że wykonujesz samodzielnie czynności medyczne z godnie z z ustawą podpisaną przez ministra zdrowia , po drugie , to że mniej zarabiasz wykonując tę sama czynność samodzielnie co lekarz i dużo mniej zarabiasz od niego , po trzecie niech wszystkim RM zrekompensują szkolenia za które płacą łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem . Nie ma innego wyjścia , musicie walczyć o swoje . Pozdrawiam Wszystkich
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Alina
 • Alina Avatar
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • "Kochać jakąś rzecz ; znaczy pragnąć aby żyła"
Więcej
2007/10/31 13:46 #150 przez Alina
Tytus Swięta racja! Tak nie może być dalej... też wkońcu mogliby Nas docenić. Biorąc pod uwagę uprawnienia jesteśmy w zaszeregowaniu między lakarzami, a pielęgniarkami.Z pęsja rożnie to bywa... Jestem jak najbardziej za szkoleniami są one bardzo potrzebne jednakze ostatnio przeraziłam sie licząc ile będzie trzeba zainwestować w dokształcanie. Ja już wiem że zakład nie opłaci moje szkolenia, wszytkie musze robić w własnym zakresie. Koleżanką z pracy opłacaja 100% izby pielegniarskie w najgorszym przypadku jest to tylko 50% - ale dobre i to! Wygląda na to że będzie trzeba brać kredyty żeby się dokształcić. Moje marzenie: licencjat z rat med też musze odłożyć narazie na dalszy plan bo z zarobkami 800zl netto za dużo człowiek nie zdziała . Niestety zdarza się że ratownicy medyczni też tyle zarabiają. :( NFZ mogłby opłacać takie szkolenia albo trzeba sie ratować tworzac coś w rodzaju izb pielęgniarskich... Jest trzecia obcja: dać taką pensje ratowniką medycznym żeby było ich stać na szkolenia!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2007/10/31 17:28 - 2008/11/16 14:59 #158 przez Tytus
Witam Cie Alinko ciesze się że odpisałaś mi na ten temat, jest na prawdę potrzebny do wspólnego omówienia , bo to jest wszystkich RM przyszłość w Ratownictwie . Chodzi mi o to , że w jednych karetkach jeżdżą lekarze z Ratownikami , a w innych karetkach jeżdżą sami Ratownicy Medyczni do tych samych przypadków i w związku z tym jest tu nie dopuszczalne żeby RM , którzy sami jeżdżą , byli opłacani tak jak na karetkach trzy osobowych , nie chcę dołować tych RM którzy jeżdżą z lekarzem i byli tak samo opłacani jak RM na dwu osobowych , ale można sporządzić tak grafiki żeby się rotować na karetkach trzy osobowych i dwu osobowych , żeby wilk był syty i owca cała , innego wyjścia nie widzę .Myślę że to było by uczciwe , ale RM który jeździ na dwu osobowych karetkach zarabiał dużo więcej , bo jakby nie patrzeć , to RM ma dużą odpowiedzialność która na niego spada , tak jak na lekarza . Myślę że się ze mną zgodzisz co do tego mojego poglądu , a zmierzam do tego jak wyjść z sytuacji która by zrekompensowała by Ratownikom Medycznym wyjazdów na dodatkowe szkolenia , bo to jest na prawdę potrzebne, nie może być tak , ze lekarz zrobił raz studia i więcej się nie szkolił , a potem pytał się sanitariusza co podamy , bo i tak się zdarzało . Pracuje w pogotowiu od ponad 32lat i wszystko już w życiu widziałem, tak że to było źle . Alinko Pozdrawiam Cie Miło jak równiez wszystkich Ratowników Medycznych.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus
Czas generowania strony: 0.357 s.

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • NenTum Avatar
  • Postępowanie z pacjentem urazowym
  • Witam, chciałbym się dopytać jak wygląda dokładny schemat postępowania z pacjentem urazowym. Na co szczególnie musimy zwrócić uwagą i co należy kontrolować. Jak zachować się w podstawowych przypadkach? Czego jeszcze można się dowiedzieć aby zachować się przy poszkodowanym jak najlepiej? Mówimy tutaj o pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pozdrawiam, D. K.
  • W Ratownictwo Medyczne / Kwalifikowana PP, Pierwsza Pomoc
  • 2022/05/30 18:16
  • NenTum Avatar
  • Postępowanie z pacjentem urazowym
  • Witam, chciałbym się dopytać jak wygląda dokładny schemat postępowania z pacjentem urazowym. Na co szczególnie musimy zwrócić uwagą i co należy kontrolować. Jak zachować się w podstawowych przypadkach? Czego jeszcze można się dowiedzieć aby zachować się przy poszkodowanym jak najlepiej? Pozdrawiam, D. K.
  • W Ratownictwo Medyczne / Kwalifikowana PP, Pierwsza Pomoc
  • 2022/05/30 18:13
  • zaqq1577 Avatar
  • Ratownik medyczny - szczepienia
  • Pracuje na SORze. Mam pytanie odnośnie szczepień ochronnych, np. przeciwtężcowych na SORach. Czy ratownik medyczny może je wykonywać? Z tego wiem zmieniły się przepisy i już możemy: Art. 17. - [Obowiązkowe szczepienia ochronne] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 6. 1 Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje,...
  • W Państwowe Ratownictwo Medyczne / Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR)
  • 2022/01/17 08:55
  • Centro Medica Avatar
  • CENTRO MEDICA SP. Z O.O poszukuje pracowników na s...
  • W związku z rozwojem spółki poszukujemy angażującego się w pracę i lubiącego nowe wyzwania ratownika medycznego do wykonywania neuromonitoringu. Jesteśmy doświadczoną firmą medyczną, jedyną tego typu w Polsce, wykonującą usługi śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego IONM (neuromonitoring). Wykorzystujemy technologię lidera rynku z Niemiec, Inomed Medizintechnik GmbH. Poszukujemy do współpracy ratowników...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2022/01/12 12:29

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account