Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ImagePytanie:
Czy ratownik medyczny może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i czy w tym celu musi ukończyć dodatkowe kursy?

Odpowiedź:
odpowiedzi udzielono: 21 października 2008 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Ratownik medyczny, posiadający prawo wykonywania zawodu może na szkoleniu BHP wykładać problematykę dotyczącą pierwszej pomocy i nie musi w tym celu posiadać ukończonych dodatkowych kursów.
Uzasadnienie
Absolwent publicznej (lub niepublicznej, ale posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) policealnej szkoły kształcącej w zawodzie ratownika medycznego po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Tytuł ten upoważnia absolwenta do wykonywania zawodu ratownika medycznego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z opisem kwalifikacji absolwenta, zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) - podstawa programowa kształcenia w zawodzie ratownika medycznego stanowi załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia - ratownik medyczny może prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nadmienić należy, iż osoba posiadająca tytuł zawodowy ratownika medycznego, zgodnie z programem nauczania policealnej szkoły kształcącej w tym zawodzie, odbyła zajęcia z dydaktyki ratownictwa medycznego. A zatem ratownikiem medycznym jest:
1) osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom ratownika medycznego;
2) osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne, realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny i uzyskała tytuł licencjata.

Aktem prawnym zawierającym wykaz zawodów i specjalności występujących w Polsce jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.). W załączniku do rozporządzenia, w Strukturze Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, pod pozycją 322905 został wpisany zawód ratownika medycznego, zaś pod pozycją 223908 wpisano specjalistę ratownictwa medycznego. Zawód ten jest wpisany również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z późn. zm.) pod pozycją 322 (06).

Alicja Brzezińska
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie

www.abc.com.pl
www.prawoizdrowie.pl

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account