Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x

×
Informacja

Drodzy Użytkownicy, zanim napiszecie cokolwiek zapoznajcie się z REGULAMIN -em Forum. Zakładając nowy temat upewnijcie się czy już taki sam lub podobny nie został założony wcześniej.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???

Więcej
2009/07/27 14:17 #2275 przez dyspozytor
dyspozytor stworzył temat: Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
Jak wszyscy wiemy mamy już Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czas chyba na Ustawę o zawodzie ratownika medycznego. Poniżej "bardzo roboczy" projekt ( a właściwie brudnopis ) takiego aktu prawnego. Obecnie trwają prace nad projektem a wersja zamieszczona poniżej to taki trochę szkic jednego ze stowarzyszeń ratowniczych.
Ciekaw jestem Waszych sugestii, co myślicie na ten temat ?? Czy uważacie, że tak właśnie to ma wyglądać, co według Was powinno być tutaj jeszcze ujęte ??

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

Art. 1.
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego

Art. 2.
Zawód ratownika medycznego jest zawodem samodzielnym.

Art. 3.
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;
4) spełnia następujące wymagania:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny", lub
c) posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego, lub
d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.5)).

Art. 4.
1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:
1) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
2) dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4) komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
5) organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
2. Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się również:
1) nauczanie zawodu ratownika medycznego,
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie ratownictwa medycznego,
3) kierowanie pracą zawodową ratowników medycznych

Art. 5.
1. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Rozdział 2
Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych


Art. 6.
1. ratownik medyczny uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu
a) studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub
b) ukończył publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny"
2. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia, o którym mowa w ust. 1, jest uprzednie uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Art. 7.
1. Ratownik medyczny po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w celu możliwości podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku zobowiązany jest do przepracowania 12 miesięcy w zespole specjalistycznym.
2. Osobą prowadzącą ratownika medycznego o którym mowa w ust.1 jest ratownik medyczny posiadający tytuł ratownika medycznego, ukończone studia licencjackie na kierunku(specjalności) ratownictwo medyczne i posiada tytuł magistra w dziedzinie pokrewnej.

Art. 8.
1. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek do doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego oraz obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej.

Rozdział 3
Zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego

Art. 8.
1. Ratownik medyczny wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością

Art. 9.
1. Ratownik medyczny ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Art. 10.
1. ratownik medyczny ma obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) tak stanowią odrębne przepisy,
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
5) jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych,
6) jest to niezbędne dla celów naukowych.
3. ratownik medyczny, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6, jest związana tajemnicą również po śmierci pacjenta.
4. ratownik medyczny nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta, bez jego zgody.

Art. 11.
Ratownikowi medycznemu, wykonującemu zawód, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.

Rozdział 5
Przepisy karne


Art. 12.
1. Kto, nie będąc uprawnionym, udziela zawodowo świadczeń, o których mowa w art. 4 lub art. 5, podlega karze grzywny.
2. W przypadku określonym w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/07/27 20:27 #2276 przez shire
O:Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
Jakie to stowarzyszenie?

Ratownikiem się nie bywa, ratownikiem się jest!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/07/27 20:32 #2277 przez wilk2053
O: Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
mało tu praw :-)
Być może to takie mocno naiwne, ale nie przydałaby się jakaś szczególna opieka medyczna z racji wykonywania zawodu - pod kątem zdrowotnym - niebezpiecznego?
// nie przeczę, że jest to zainspirowane niedawnymi przepychankami a propos (nie)podawania leków przy podejrzeniu zakażenia wirusem HIV.

Asystolia to bardzo stabilny rytm..
blah.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/07/28 04:42 #2278 przez sebarat
O:Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
shire napisał:

Jakie to stowarzyszenie?Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych www.psrm.org.pl

tekst ust. jest wersją robocza, która jeszcze zostanie rozbudowan i wspólnie z innymi stowarzyszeniami skonsultowana oraz przekazana do MZ

www.psrm.org.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/07/28 17:13 #2279 przez sox
O:Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
a czy to jest realnie możliwe że przyjmą taką ustawę? z naszymi politykami nie ma tak łatwo...

Człowiek który raz kogoś uratuje to bohater, człowiek który ratuje ludzi codziennie to ratownik medyczny.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2009/07/29 08:22 #2280 przez marcin1975rm
O:Ustawa o zawodzie ratownika medycznego ???
Odnośnie Art.7 pkt 2.W jaki sposób miałoby przebiegać to "prowadzenie"? I dlaczego tylko magister? Nie jest to złośliwość,szanuję osoby zdobywające wyższe wykształcenie,ale skoro do pracy w zespołach P ma uprawniać odpowiedni staż pracy to dlaczego "prowadzący" młodego ratownika nie musi się wykazać odpowiednim doświadczeniem? Przecież magistrem można być nie mając żadnego doświadczenia...

Wirtualnej intubacji zdecydowane nie!!!

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy: Ania82ricko1stmangus

Ostatnie posty Forum Ratownik-med.pl

  • Sanczew Avatar
  • Ankieta - praca inżynierska.
  • Witajcie, jestem podchorążym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przygotowuję pracę inżynierską na temat porównania zakresu czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika medycznego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ratowników medycznych oraz ratowników kpp. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa. Należy zaznaczyć jedną odpowiedź w...
  • W Edukacja, doskonalenie zawodowe / Egzaminy zawodowe, materiały
  • 2020/02/05 13:52
  • ŚLA Avatar
  • Praca! Żory - Ratownik medyczny
  • Jeśli posiadasz uprawnienia do poboru materiału biologicznego i szukasz stałej (lub dodatkowej) pracy - zgłoś się do nas! Sprawdź co zyskujesz: - wynagrodzenie oparte o stałą stawkę połączone z atrakcyjnym systemem premii - praca jedynie w godzinach porannych - zyskujesz czas na zajęcie się innymi sprawami - elastyczne podejście - możesz pracować 5 dni w tygodniu, ale chętnie podejmiemy współpracę także jeśli Twoja...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/01/09 09:39
  • ŚLA Avatar
  • Praca! Piekary Śląskie! Ratownik medyczny!
  • Jeśli posiadasz uprawnienia do poboru materiału biologicznego i szukasz stałej (lub dodatkowej) pracy - zgłoś się do nas! Sprawdź co zyskujesz: - wynagrodzenie oparte o stałą stawkę połączone z atrakcyjnym systemem premii - praca jedynie w godzinach porannych - zyskujesz czas na zajęcie się innymi sprawami - elastyczne podejście do ilości dni, w których możesz pracować - zniżki na badania laboratoryjne - samodzielną...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/01/09 09:38
  • ŚLA Avatar
  • Praca! Bytom! Ratownik medyczny!
  • Jeśli posiadasz uprawnienia do poboru materiału biologicznego i szukasz stałej (lub dodatkowej) pracy - zgłoś się do nas! Sprawdź co zyskujesz: - wynagrodzenie oparte o stałą stawkę połączone z atrakcyjnym systemem premii - praca jedynie w godzinach porannych - zyskujesz czas na zajęcie się innymi sprawami - elastyczne podejście - możesz pracować 5 dni w tygodniu, ale chętnie podejmiemy współpracę także jeśli Twoja...
  • W Ratownictwo Medyczne / Rynek Pracy
  • 2020/01/09 09:36

Więcej tematów »

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account